web maker

Velkommen til Viby Mølle

Besøg Viby Mølle

Rundvisning

Møllen er åben hver søndag kl 10-13 i sommerhalvåret - juni, juli og august - hvor frivillige i møllelauget viser rundt. 

Rundvisning uden for ordinære åbningstider kan eventuelt arrangeres ved at kontakte Jørgen Lykkegaard ca 1 uge på forhånd (tel. 2621 2315). 

Området omkring møllen er altid åbent. En gåtur gennem den historiske landsby Viby kan også anbefales. Viby er en af Danmarks mest velbevarede landsbymiljøer med helt særlige kulturarvsværdier. Langs den smalle bygade ligger mange fredede og velbevarede gamle gårde og huse. Kerteminde Kommune har i 2014 udarbejdet en bevarende lokalplan for Viby.  

Adresse

Rødsbækvej 36, 5370 Mesinge

Entré

Voksne: 10 kr. Børn: Gratis. Prisen for ekstraordinær rundvisning aftales separat. Indtægter går ubeskåret til drift og vedligeholdelse af møllen.


Historien om Viby Mølle

Viby Mølle er opført i 1869 efter at den forrige mølle nedbrændte. Antagelig har der været mølleri på bakkedraget siden 1600-tallet. Møllen fortsatte i kommerciel drift frem til 1956. 

I 1986 overtog beboerforeningen Viby Sogneforening Viby Mølle med et ønske om at bevare møllen for fremtiden og sikre kulturarven omkring landsbyen. Viby Mølle er i dag fredet.

Møllen drives som et aktivt museum. Når vinden blæser fra den rigtige retning, har man indtil 2015 kunnet opleve møllen i funktion. Et møllelaug på ca 30 personer driver møllen, vedligeholder og viser rundt.

Viby vindmølle er en direkte afløser for Broløkkes vandmølle, der lå ved Storebælt på et sted, der dengang hed Salrishoved - mellem Hverringe og Kerteminde. Efter svenskekrigene i 1600-tallet var vandmøllen ubrugelig, og den genopstod som en vindmølle. Møllen var en såkaldt stubmølle - en mølletype hvor hele møllen drejes efter vindretningen. Møllen blev opført på bakketoppen et par hundrede meter nordvest for den nuværende Viby Mølle, på en lille parcel af hovedgårdens ejerlaug.

Stubmøllen afløstes i 1852 af en hollandsk mølletype, hvor møllehatten drejes ved hjælp af kædetræk, manuelt udført fra galleriet. De nye møller med drejelig møllehat, gjorde møllerens arbejde langt nemmere. Møllen nedbrændte imidlertid 1869 efter et lynnedslag, men genopførtes samme år i samme fremtoning - dog erstattedes bræddebeklædning og stråtag af spåndækning.

I 1902 blev Viby Mølle ombygget til selvkrøjer og selvsvikker med jalousier, hvilket krævede ombygning af hatteakslen. Møllehatten blev forsynet med en vindrose, der automatisk drejede møllevingerne op mod vinden. 

Møllens drift indstilledes først i 1956, efter at have været i samme families eje siden opførelsen. Ejerskabet overgik til Nationalmuseet og herefter foreningen Selskabet Danske Møllers Venner. Der indledtes et større restaureringsarbejde, med det formål at føre møllen tilbage til dens oprindelige skikkelse med krøjesvans og sejl. En stor ombygning der først endeligt afsluttedes i 1988, efter at møllen var overtaget af beboerforeningen Viby Sogneforening. Foreningen købte møllen for 1 krone i 1986 og et frivilligt møllelaug har drevet møllen og stået for løbende vedligeholdelse lige siden.

Mølleri og inventar er usædvanligt originalt og intakt, med 2 grubbekværne og 6 fungerende foderkværne, mølleinventar til kornforarbejdning, hejseværk, ligeløbstrapper og luger samt den traditionelle materialeholdning. Viby Mølle blev fredet i 1959.


Foto fra 1939 af Viby Mølle med Melhus
Stubmølle på Hjerl Hede - udsnit af postkort

Stubmølle på Hjerl Hede - udsnit af postkort

Viby Mølle set fra Viby Kirke (2019)


Restaurering af Viby Mølle

Når vingerne drejer og leverer kraft til de 6 kværne, bliver fortællingen levende og giver besøgende et unikt indblik i vores fælles kulturhistorie. Og at møllen summer, skaber sammenhold i møllelauget, for unge som gamle. Men Viby Mølle har de seneste 3-4 år ikke kunnet levere det, som er det virkelig spektakulære: at møllen kører.
Vi ønsker med dette projekt at renovere møllen og skabe rammerne for, at et aktivt møllelaug kan drive møllen mange år frem i tiden.

Invendigt er Viby Mølle en af de mest velbevarede og funktionsdygtige 'hollandske' vindmøller i Danmark - men udvendig er møllen i behov for istandsættelse. En af hovedårsagerne til forfaldet er forkert materialevalg ved restaureringen i 1980erne. Under vejledning af Nationalmusset, valgte den tidligere mølleejer at skifte møllevinger og tømmerdele til trykimprægneret træ med galvaniserede boltsamlinger. Trykimprægneret træ har begrænset levetid og syren i træet æder galvanisering og jern. Nedbrydningen, råd og rust, er nu så fremskreden, at restlevetiden kun er få år.

Når møllen er istandsat, skal den køres jævnligt, for at mekanikken opretholdes og vingerne ikke skævvrides. Møllelauget har siden 1986 videreført håndværk og erfaring om møllens drift og vedligeholdelse. Lauget vil over de næste 5-10 år stå overfor et generationsskifte, og uden en aktiv mølle vil erfaring og viden forsvinde. 

I tilknytning til møllen lå tidligere en lille magasinbygning af bindingsværk ('melhuset'). Som en del af projektet, ønsker vi at genopføre bygningen og anvende den til at byde gæster velkomne med udstillinger, billetsalg og toilet. Melhuset skal også være et mødested for lokale beboere og muliggøre, at Viby Mølle danner rammen for arrangementer. Formålet er en styrkelse af foreningerne omkring møllen, så et aktivt møllelaug kan drive møllen mange år frem. 

En så omfattende istandsættelse kræver eksterne bidrag for at kunne realiseres. Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn om støtte til 1. fase af renoveringen og forhåbentligvis kan arbejdet med udskiftning af galleri, reparation af en kværn, sokkelafdækning mv. igangsættes i 2020. Næste faser med vinger, hat og krøjesystem kan formentlig begyndes i 2021 og et forsigtigt skøn er, at hele projektet er afsluttet ca 2022.

En projektgruppe er nedsat af Viby Sogneforening og arbejder på at hjælpe projektet frem. Gruppen består af repræsentanter fra Viby Sogneforening og Viby Mølle, Hindsholmudvalget, Vaag Arkitekter, Østfyns Museer, Hverringe Centrum for Restaurering.

Kontakt Rune Hahn Kristensen (tel. 4270 6045) for mere information.

Snit i møllen ca 1969. Kopieret fra Vibybogen 1971

Restaurering af Viby Mølle er et stort projekt og er inddelt i tre overordnede temaer med flere faser og opgaver. Projektet søges finansieret via fonde og private bidrag. Første fase af renoveringen forventes påbegyndt i 2020. 

1. Renoveret og køreklar mølle. Selve møllen er i behov for udvendig istandsættelse for at vingerne igen kan dreje. Træværk og jernstivere på galleriet skal udskiftes. Frostsprængninger i møllens sokkel skal udbedres, samt enkelte andre reparationsarbejder. 

Møllehatten nedtages for at reparere hat og teknik. Tagspån blive udskiftet og teknik med klapsejl og selvkrøjer genetableret, så møllen bliver enklere at drive. Når møllehatten kommer tilbage, påmonteres de nye møllevinger. 

Fase 1. Reparation af galleri/fundament
Fase 2. Reparation af møllehat/tag
Fase 3. Ombygning til vindrose/klapsejl 

2. Melhuset som et åbent mødested. Ved møllen lå tidligere et hus af bindingsværk ('melhuset'). Vi vil genopføre bygningen og anvende denne som et fælles mødested for besøgende, beboere og foreninger. Bygningen skal danne rammen om søndagscafé og kulturelle arrangementer og benyttes til at byde gæster velkomne, når møllen holder åbent, med udstillinger, foredrag og billetsalg.

Fase 4. Genopførsel af melhuset
Fase 5. Parkering, stier og adgang  

3. Nye fællesskaber og formidling . I løbet af projektet afholdes workshops, hvor praktisk interesserede kan deltage i byggeprocessen, blive udlært 'møller' eller være med, når vi bager brød i traditionel stenovn. Målet er, at projektet danner grobund for nye fællesskaber på tværs af generationer og styrker foreningerne omkring møllen, så Viby Mølle kan fortsætte som en aktiv mølle mange år frem.  

Fase 6. Kurser og arrangementer
Fase 7. Udstillinger og formidling af teknik og historie


Støt arbejdet ved Viby Mølle

Et medlemskab af møllens støtteforening koster 100 kr per år. Beløbet indbetales på konto 3409 9064439666 (angiv navn og evt. e-mail) eller betales ved et af Viby Sogneforenings arrangementer. Indtægter går ubeskåret til drift og vedligeholdelse af møllen.

Tak for den store opbakning! Over 20% af husstandene i Viby og Måle støtter arbejdet med at bevare møllen, - tak for det :)


Møllelauget

Møllelauget er en sammenslutning af frivillige, som medvirker til at køre møllen, viser rundt på åbningsdage og hjæper til ved arbejdsdage og vedligehold - alt efter lyst og evner. Bestyrelsen for møllelauget udpeges af Viby Sogneforening, jævnfør vedtægterne for foreningen. Formand for møllelauget er Gorm Thorleifsson (tel. 2158 7390, e-mail: gormthor@outlook.dk). 

Vil du være med? Du er meget velkommen!

Kom forbi til en af vores åbningsdage i sommerhalvåret - f.eks. Dansk Mølledag, som holdes den tredie søndag i juni måned - eller kontakt formanden for møllelauget. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Viby Mølle er en del af Viby Sogneforening - lokalrådet for Viby og Måle. Få vores nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter omkring Viby Mølle og i lokalområdet.